Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 169
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
14-03-2017Pomor.2017.798w/s zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
18-10-2017Pomor.2017.1210w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szklana Góra I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz.
06-02-2017Pomor.2017.280w/s upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
05-08-2016Pomor.2016.2632w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
03-05-2016Pomor.2016.1507w/s określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Przywidz
03-05-2016Pomor.2016.1508w/s zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przywidz.
03-05-2016Pomor.2016.1505w/s określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Przywidz jest organem prowadzącym
03-05-2016Pomor.2016.1506w/s nadania nazw ulic w miejscowości – wieś Piekło Dolne obręb ewidencyjny Piekło Górne
03-05-2016Pomor.2016.1509w/s zasad: udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli realizujących różny tygodniowy wymiar godzin.
Pomor.2016.794w/s uchwalenia budżetu Gminy Przywidz na rok 2016
Pomor.2016.799w/s zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej budżetu z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Przywidz
Pomor.2015.4174w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego w 2016r. na terenie Gminy Przywidz
Pomor.2015.4173w/s obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2016r. na terenie Gminy Przywidz
Pomor.2015.4172w/s określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad ustalania, poboru i inkasa opłat lokalnych w 2016r. na terenie Gminy Przywidz
Pomor.2016.78w/s przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przywidz”
Pomor.2015.3292w/s określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przywidz
Pomor.2015.3293w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Przywidz.
Pomor.2015.2702w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz
Pomor.2015.2033w/s nadania nazwy bulwarowi w miejscowości Przywidz
Pomor.2015.2221w/s przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przywidz na lata 2015-2018
Pomor.2015.2114w/s zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przywidz.
Pomor.2015.1344w/s zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
Pomor.2015.1037w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości – wieś Przywidz obręb ewidencyjny Przywidz
29-12-2014Pomor.2015.417w/s uchwalenia budżetu Gminy Przywidz na rok 2015
Pomor.2014.4193w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przywidz dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
Pomor.2014.4180w/s określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad ustalania, poboru i inkasa opłat lokalnych obowiązujących w 2015r. na terenie Gminy Przywidz
Pomor.2014.4179w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego w 2015r. na terenie Gminy Przywidz
Pomor.2014.4181w/s obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2015r. na terenie Gminy Przywidz
Pomor.2014.3592w/s ustalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przywidz
Pomor.2014.3599w/s określenia zasad udzielania dotacji celowej budżetu z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Przywidz
Pomor.2014.3413w/s zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Przywidz
Pomor.2014.3598w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przywidz dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
20-08-2014Pomor.2014.3011w/s zmiany uchwały Nr XX/129/2012 Rady Gminy Przywidz z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Przywidz na okręgi wyborcze.
25-08-2014Pomor.2014.2737w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości – wieś Kierzkowo obręb ewidencyjny Kierzkowo
25-08-2014Pomor.2014.2738w/s przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz
25-08-2014Pomor.2014.2739w/s uchwalenia Regulaminu użytkowania gminnego skateparku
21-03-2014Pomor.2014.1009w/s upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
21-03-2014Pomor.2014.1010w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
23-04-2014Pomor.2014.1415w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra.
01-01-2014Pomor.2014.1008w/s ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
01-01-2014Pomor.2014.1369w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
30-12-2013Pomor.2014.509w/s uchwalenia budżetu Gminy Przywidz na rok 2014
12-03-2014Pomor.2014.897w/s uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przywidz na lata 2014 - 2018.
05-04-2014Pomor.2014.1206w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne III dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz
21-02-2014Pomor.2014.510w/s zmiany uchwały Nr XX/129/2012 Rady Gminy Przywidz z dnia 26 września 2012r w sprawie podziału Gminy Przywidz na okręgi wyborcze.
07-02-2014Pomor.2014.42w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna.
26-12-2013Pomor.2013.4502w/s określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad ustalania, poboru i inkasa opłat lokalnych obowiązujących w 2014r. na terenie Gminy Przywidz
26-12-2013Pomor.2013.4501w/s obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2014r. na terenie Gminy Przywidz
26-12-2013Pomor.2013.4503w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego w 2014r. na terenie Gminy Przywidz
21-11-2013Pomor.2013.3753w/s zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Przywidz